سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
اداری 
مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام 
مدیر 
1390/08/09 
ادامه دارد 
مدیر