زلزله
15 بازدید
موضوع: تبلیغ

زلزله

آیا برای تشکیل زندگی، احتیاج به پول و امکانات مادی جزء شرایط اصلی است ؟ آیا در آمد و توانایی مالی مقدمه اصلی تشکیل خانواده است؟ یا شایستگی های دیگری الفبای زندگی هستند؟ در زلزله کرمانشاه ده ها هزار خانواده همه ثروت و امکانات مادی خود را یکباره از دست دادند. چیزی که آنها را در این شرایط سخت و بحرانی حفظ می کند؛ صبر، امید، روحیه تلاش و کار، توکل به خدا، عشق، ایثار، عزم، اراده و دیگر صفات ارزشمند انسانی است. بدون تردید در زندگی همه انسان ها زلزله های متفاوت بوجود می آید تا عیار آنها سنجیده شود. پس برای شروع زندگی خود به وضع ظاهر و امکانات مالی تکیه مکن. بلکه به دنبال اخلاق و شایستگی های ارزشمند الهی باش که پشتوانه ای مستحکم است و از بین رفتنی نیست.